Informacja o przetwarzaniu danych


Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi przepisami dot. Ochrony danych osobowych:


1/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
2/ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”


1.Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
PROSPERHOME Agnieszka Smółka
ul. Bożka 9b lok. 5, 55-220 Jelcz-Laskowice
NIP 912-166-45-25, Regon 021287347

Kontakt: a.smolka@prosperhome.pl
503-502-396

2. W jakim zakresie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. W celu wykonania umowy Administrator może przetwarzać również przekazane przez Pana/Panią dane osobowe aby zrealizować cel, czyli zawarcie umowy w związku z którą przekazujesz swoje dane osobowe. Administrator przetwarzać będzie następujące informacje:

1. imię i nazwisko,
2. adres email
3. numer telefonu
4. adres zamieszkania
5. numer PESEL
6. numer dowodu tożsamości

3. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA

Aby wykonać zawartą między nami umowę konieczne będzie przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. B RODO w zakresie dotyczącym zbieranych danych
Osobowych koniecznych do zawarcia umowy lub art. 6 ust. 1 lit f w zakresie dotyczącym uzasadnionym interesem Administratora Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.) Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu. Art. 6ust.1 lit.f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw.

4. Czy Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie?

Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Pani/Pana osoby. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną najkorzystniejsze warianty umów i produktów.

5. Odbiorcy danych:
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych
-­ upoważnieni pracownicy Administratora,
-­ usługodawcy, którym drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak kancelarie notarialne, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, biura agencyjne, podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług.
-­ podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-­ dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w tym firmy kurierskie oraz pocztowe),
-­ dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).

6. Komu przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

W świetle RODO Administrator musi zarówno spełniać obowiązki nałożone prawem jak i zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Pani/Pana dane mogą przekazywane do:
1. Organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.
2. Podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń

7. Czy Pani/Pana dane będą/są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

W zakresie danych osobowych, które konieczne są do dochodzenia roszczeń będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu dane zostaną, w tym zakresie, usunięte bądź poddane anonimizacji.

9. Czy podanie danych jest Pani/Pana obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu realizacji zawartej między nami umowy.

10. Jakie są Pani/Pana prawa?

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) Prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
b) Prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.
c) Prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
d) Prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
e) Prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (przed 25.05.2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W zakresie, w którym Pan/Pani udziela zgody a przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody. Pani/Pana pracownikowi przysługują powyższe prawa w równym stopniu. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości.

Z poważaniem PROSPERHOME Centrum Nieruchomości